Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


interfejs_uzytkownika_lms-ui

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
interfejs_uzytkownika_lms-ui [2012/12/04 19:57]
ceho [3.10. Wiadomości] przeniesienie opisow opcji + dodanie linkow
interfejs_uzytkownika_lms-ui [2012/12/04 00:00] (aktualna)
Linia 691: Linia 691:
  
 ==3.15.1.2. Lista opcji konfiguracyjnych== ==3.15.1.2. Lista opcji konfiguracyjnych==
-Poniżej przedstawiamy listę opcji konfiguracyjnych interfejsu użytkownika. Opcje te należy umieścić w sekcji [phpui]. Pozostałe opcje zostały omówione w odpowiednich rozdziałach ich dotyczących.  +Pełną listę opcji konfiguracyjnych można ​znaleźć w dziale ​[[dla_dociekliwych#​lista_zmiennych_konfiguracyjnych_z_podzialem_na_sekcje|dla dociekliwych]].
- +
-  * lang +
-Ustawia język interfejsu użytkownika. Jeśli nie podano, język zostanie ustawiony na podstawie ustawień przeglądarki. Domyślnie: en. +
-Przykład: lang = pl +
- +
-  * allow_from +
-Lista sieci i adresów IP które mają dostęp do LMS. Jeżeli puste, każdy adres IP ma dostęp do LMS'a, jeżeli wpiszemy tutaj listę ​adresów bądź pul adresowych, LMS odrzuci błędem HTTP 403 każdego niechcianego użytkownika. +
-Przykład: allow_from = 192.168.0.0/​16,​ 213.25.209.224/​27,​ 213.241.77.29 +
- +
-  * timeout +
-Timeout sesji www. Po tym czasie (w sekundach) użytkownik zostanie wylogowany jeżeli nie podejmie żadnej akcji. Domyślnie 600 sekund. +
-Przykład: timeout = 900 +
- +
-**Nie ma możliwości ustawienia braku timeoutu. Jeżeli ustawisz tą wartość na zero, nie będziesz mógł korzystać z LMS!** +
- +
-  * default_module +
-Nazwa modułu startowego (nazwa pliku z katalogu /modules bez rozszerzenia .php). Domyślnie: welcome. +
-Przykład: default_module = copyrights +
- +
-  * customerlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście klientów. Domyślnie: 100. +
-Przykład: customerlist_pagelimit = 10 +
- +
-  * nodelist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście komputerów. Domyślnie: 100. +
-Przykład: nodelist_pagelimit = 10 +
- +
-  * balancelist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie na rachunku klienta. Domyślnie: 100. +
-Przykład: balancelist_pagelimit = 50 +
- +
-  * invoicelist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście faktur. Domyślnie: 100 +
-Przykład: invoicelist_pagelimit = 50 +
- +
-  * ticketlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście zgłoszeń. Domyślnie: 100 +
-Przykład: ticketlist_pagelimit = 50 +
- +
-  * networkhosts_pagelimit +
-Ilość komputerów wyświetlanych na jednej stronie w informacjach o sieci. Domyślnie: 256. +
-Przykład: networkhosts_pagelimit = 1024 +
- +
-  * accountlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście kont. Domyślnie: 100. +
-Przykład: accountlist_pagelimit = 25 +
- +
-  * domainlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście domen. Domyślnie: 100. +
-Przykład: domainlist_pagelimit = 25 +
- +
-  * aliaslist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście aliasów. Domyślnie: 100. +
-Przykład: aliaslist_pagelimit = 25 +
- +
-  * configlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście ​opcji konfiguracyjnych. Domyślnie: 100. +
-Przykład: configlist_pagelimit = 50 +
- +
-  * taxratelist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście stawek podatkowych. Domyślnie: 100. +
-Przykład: taxratelist_pagelimit = 10 +
- +
-  * numberplanlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście planów numeracyjnych. Domyślnie: 100. +
-Przykład: numberplanlist_pagelimit = 10 +
- +
-  * divisionlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście firm. Domyślnie: 100. +
-Przykład: divisionlist_pagelimit = 10 +
- +
-  * documentlist_pagelimit +
-Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście dokumentów. Domyślnie: 100. +
-Przykład: documentlist_pagelimit = 10 +
- +
-  * reload_type +
-Typ reloadu. Dozwolone wartości:​ +
-exec - wywoływanie jakiejś komendy (najczęściej coś przez sudo, jakiś skrypt lub coś, konfigurowalny poniżej) +
-sql - zrobienie wpisów w SQL'u (też można ​ustawić konkretne query SQL'​a) +
-Domyślna wartość to '​sql'​. +
-Przykład: reload_type = exec +
- +
-  * reload_execcmd +
-Komenda do wykonania podczas reloadu jeżeli reload_type jest ustawione na '​exec'​. Domyślnie /bin/true. String ten puszczany do komendy system() więc proponuję rozwagę i pomyślenie co się robi i jak :) Generalnie średniki powinny być parsowane przez bash'​a,​ ale z paru względów LMS sam dzieli poniższy ciąg pod względem średników i wykonuje komendy pojedynczo. W poleceniach można używać zmiennej '​%host',​ która zostanie zamieniona na nazwę zdefiniowanego hosta (Konfiguracja -> Hosty). +
-Przykład: reload_execcmd = "sudo /​usr/​bin/​reload_lms.sh"​ +
- +
-  * reload_sqlquery +
-Zapytanie SQL wykonywane podczas reloadu, jeśli reload_type = sql. Domyślnie zapytanie ustawia ​bazie polecenie przeładowania dla demona lmsd. W zapytaniu można użyć zmiennej '​%host'​ oraz '​%TIME%'​ jako podstawki pod aktualny timestamp unixowy. UWAGA! Znak średnika jest traktowany jako separator kwerend, tzn. oddzielając znakiem średnika możesz wpisać kilka zapytań SQL. +
-Przykład: reload_sqlquery = "​INSERT INTO reload VALUES ('​1','​%TIME%'​)"​ +
- +
-  * force_ssl +
-Wymuszanie SSL. Ustawienie tej zmiennej na 1 spowoduje że LMS będzie wymuszał połączenie SSL powodując redirect do  +
-<​code>​ +
-https://​$_SERVER[HTTP_HOST]/​$_SERVER[REQUEST_URI] +
-</​code>​ +
-przy każdej próbie dostępu bez SSL. Domyślnie wyłączone. +
-Przykład: force_ssl = 0 +
- +
-  * allow_mac_sharing +
-Przyzwolenie na dodawanie rekordów komputerów z adresami MAC już istniejącymi (nie sprawdza czy jakiś inny komputer posiada taki adres MAC). Domyślnie wyłączone +
-Przykład: allow_mac_sharing = 1 +
- +
-  * smarty_debug +
-Włączenie konsoli debugowej Smarty-ego, przydatne do śledzenia wartości przekazywanych z PHP do Smarty-ego. Domyślnie wyłączone. +
-Przykład: smarty_debug = 1 +
- +
-  * default_zip,​ default_city,​ default_address +
-Domyślny kod pocztowy, miasto, ulica, stosowane podczas wstawiania nowego klienta. Przydatne gdy mamy do wpisania wielu klientów z tej samej ulicy. +
-Przykład: default_zip = 39-300 +
- +
-  * use_current_payday +
-Określa, czy ma być użyta aktualna data jako dzień zapłaty podczas przypisywania zobowiązań klientom. Domyślnie wyłączone. +
-Przykład: use_current_payday = 1 +
- +
-  * default_monthly_payday +
-Określa domyślny dzień miesiąca odpowiadający dniom zapłaty podczas przypisywania zobowiązań klientom. Domyślnie niezdefiniowany. +
-Przykład: default_monthly_payday = 1 +
- +
-  * use_invoices +
-Powoduje zaznaczenie opcji "z fakturą"​ w formularzu dodawania zobowiązania. Domyślnie wyłączona. +
-Przykład: use_invoices = tak +
- +
-  * lastonline_limit +
-Określa czas (w sekundach), po którym komputer zostaje uznany za nieaktywny. Powinien odpowiadać częstotliwości uruchamiania skryptu badającego aktywność komputerów (np.lms-fping). Domyślnie: 600. +
-Przykład: lastonline_limit = 300 +
- +
-  * timetable_days_forward +
-Określa ilość dni (łącznie z bieżącym) jaka ma być wyświetlana w terminarzu. Domyślnie: 7. +
-Przykład: timetable_days_forward = 2 +
- +
-  * arpd_servers +
-Lista serwerów arpd do sczytywania MAC'​adresów z odległych sieci. Lista ta powinna zawierać wpisy w postaci adresIP[:​portoddzielone spacjamiDomyślnie pusta. +
-Przykład: arpd_servers = 192.168.1.1 192.168.2.1 +
- +
-  * helpdesk_backend_mode +
-Włączenie tej opcji spowoduje, że wszystkie wiadomości w systemie helpdesk (oprócz tych skierowanych do zgłaszającego) będą wysyłane do serwera pocztowego na adres odpowiedniej kolejki. Na serwerze tym powinien być uruchomiony skrypt lms-rtparser,​ który zajmie się zapisem wiadomości do bazy danych. Domyślnie: wyłączona. +
-Przykład: helpdesk_backend_mode = 1 +
- +
-  * helpdesk_sender_name +
-Nazwa nadawcy wiadomości albo predefiniowane wartości: '​queue'​ - nazwa kolejki do której należy zgłoszenie,​ '​user'​ - nazwa zalogowanego użytkownika (nadawcy). Domyślnie: pusta. +
-Przykład: helpdesk_sender_name = Helpdesk +
- +
-  * newticket_notify +
-Włączenie tej opcji spowoduje, że wszyscy użytkownicy z prawami do kolejki dostaną powiadomienie (mailem i/lub smsem) o dodaniu do niej nowego zgłoszenia. Domyślnie: wyłączona. +
-Przykład: newticket_notify = 1 +
- +
-  * helpdesk_stats +
-Dodaje statystyki przyczyn zgłoszeń na stronie informacji o zgłoszeniu oraz na jego wydruku. Domyślnie: włączona. +
-Przykład: helpdesk_stats = 0 +
- +
-  * helpdesk_customerinfo +
-Dodaje podstawowe informacje o kliencie na stronie informacji o zgłoszeniu oraz w treści powiadomienia. Domyślnie: włączona. +
-Przykład: helpdesk_customerinfo = 0 +
- +
-  * ticketlist_status +
-Domyślne ustawienie filtra statusu na liście zgłoszeń. Dozwolonych wartości szukaj w kodzie strony html. Domyślnie: nie ustawiona. +
-Przykład: ticketlist_status = -1 +
- +
-  * ticket_template_file +
-Szablon wydruku zgłoszenia. Domyślnie: rtticketprint.html. +
-Przykład: ticket_template_file = ../​mytemplates/​ticket.html +
- +
-  * to_words_short_version +
-Określa format reprezentacji słownej kwot (na fakturach). Dla wartości "​1"​ rozwinięciem kwoty 123,15 będzie "jed dwa trz 15/​100"​. Domyślnie: 0. +
-Przykład: to_words_short_version = 1 +
- +
-  * nodepassword_length +
-Domyślna długość hasła (generowanego automatycznie) dla komputera. Maksymalnie 32. Domyślnie: 16. +
-Przykład: nodepassword_length = 8 +
- +
-  * gd_translate_to +
-Kodowanie danych dla biblioteki GD (przydatne jeśli GD wymaga ISO-8859-2 zamiast UTF-8 dla funkcji imagetext). Domyślnie: ISO-8859-2. +
-Przykład: gd_translate_to =  +
- +
-  * check_for_updates_period +
-Jak często sprawdzać czy są dostępne poprawki LMS-a (w sekundach). Domyślnie: 86400. +
-Przykład: check_for_updates_period = 604800 +
- +
-  * default_taxrate +
-Określa wartość (nie etykietę) stawki podatkowej, która będzie domyślnie zaznaczona na listach wyboru. Domyślnie: 22 +
-Przykład: default_taxrate = 7 +
- +
-  * big_networks +
-Wsparcie dla dużych ISPów, np. ukrywanie list wyboru klientów. Domyślnie: wyłączona +
-Przykład: big_networks = true +
- +
-  * short_pagescroller +
-Zmienia wygląd pól wyboru strony, ułatwiając nawigację na listach z bardzo dużą liczbą stron. Domyślnie: wyłączona +
-Przykład: short_pagescroller = tak +
- +
-  * ewx_support +
-Wsparcie dla urządzeń EtherWerX. Domyślnie: wyłączona +
-Przykład: ewx_support = tak +
- +
-  * account_type +
-Zmienia domyślnego zaznaczenie checkboxów w dodwaniu kont. shell = 1 (0000000000000001) mail = 2 (0000000000000010) www = 4 (0000000000000100) ftp = 8 (0000000000001000) sql = 16 (0000000000010000) Domyślnie: 32767 +
-Przykład: account_type = 2 +
- +
-  * default_assignment_period +
-Domyślnie wybrana z listy rozwijanej wartość okresu obciążenia,​ przy dodawaniu zobowiązania dla klienta. Możliwe wartości: jednorazowo - 0 codziennie - 1 co tydzień - 2 co miesiąc - 3 co kwartał - 4 co rok - 5 Domyślnie: 0 +
-Przykład: default_assignment_period = 3+
  
 ===3.15.2. Stawki podatkowe=== ===3.15.2. Stawki podatkowe===
interfejs_uzytkownika_lms-ui.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/04 00:00 (edycja zewnętrzna)