Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


cutoff

6.2.6. Cutoff

6.2.6.1. Opis

Cutoff zmienia status komputerów na 'odłączony' i/lub włącza ostrzeżenia klientom, którzy mają na koncie zaległości większe niż określony limit. Ponadto odłącza komputery klientów, którym wygasły wszystkie zobowiązania lub są one zawieszone. Ten moduł nie zajmuje się fizycznym blokowaniem dostępu do sieci.

6.2.6.2. Konfiguracja

Dla modułu 'cutoff' mamy następujące opcje:

 • limit

Odłączenie następuje jeśli saldo klienta spadnie poniżej wartości określonej jako kwota lub wartość procentowa sumy miesięcznych zobowiązań klienta (ze znakiem '%'). Domyślnie: 0.

 Przykład: limit = -20
 • command

Określa komendę systemową, która zostanie wywołana jeżeli co najmniej jeden klient zostanie odłączony lub zostanie włączone ostrzeżenie. Domyślnie: nieustawiona.

 Przykład: command = 'lmsd -qi firewall'
 • warning

Włącza ostrzeżenie dla odłączanego klienta i przypisuje mu określoną w tej opcji treść. Jeżeli pusta, ostrzeżenie nie będzie włączane. Data w ostrzeżeniu ukryta jest pod zmienną '%time'. Możesz także użyć zmiennych: %B dla rzeczywistego salda klienta oraz %b dla salda bez znaku. Saldo liczone jest w chwili wykonania modułu cutoff, a nie wyświetlenia komunikatu w przeglądarce klienta. Domyślnie: 'Blocked automatically due to payment deadline override at %time„.

 Przykład: warning = ""
 • expired_warning

Włącza ostrzeżenie dla odłączanego klienta i przypisuje mu określoną w tej opcji treść. Jeżeli pusta, ostrzeżenie nie będzie włączane. Dotyczy klientów, którym wygasły zobowiązania. Data w ostrzeżeniu ukryta jest pod zmienną '%time'. Domyślnie: 'Blocked automatically due to tariff(s) expiration at %time”.

 Przykład: expired_warning = ""
 • warnings_only

Ta opcja pozwala zdecydować, czy chcemy użyć naszego modułu wyłącznie do włączania ostrzeżeń. Działa tylko w stosunku do klientów, którzy posiadają aktywne zobowiązania. Klienci, którym wygasły zobowiązania, zostaną odłączeni mimo włączenia tej opcji. Domyślnie: wyłączona.

 Przykład: warnings_only = true
 • setnodegroup_only

Ta opcja pozwala zdecydować, czy chemy przypisać do wybranej grupy komputery klienta, zamiast zmieniać jego status lub włączać ostrzeżenie. Do grupa o podanej nazwie zostaną przypisane wszystkie komputery klienta, który przekroczył limit zadłużenia, albo posiada nierozliczone faktury (jeśli włączono check_invoices). Domyślnie: pusta.

 Przykład: setnodegroup_only = ograniczony_dostep
 • use_nodeassignments

Jeśli stosujesz powiązywanie komputerów z zobowiązaniami powinieneś włączyć tą opcję. W przeciwnym wypadku będą sprawdzane powiązania taryf z klientami. Domyślnie: wyłączona.

 Przykład: use_nodeassignments = true
 • use_customerassignments

Jeśli chciałbyś pominąć sprawdzanie zobowiązań klientów powinieneś włączyć tą opcję. Domyślnie: włączona.

 Przykład: use_customerassignments = false
 • disable_suspended

Włączenie tej opcji spowoduje odłaczenie także klientów, których wszystkie obowiązujące zobowiązania są zawieszone. Domyślnie: wyłączona.

 Przykład: disable_suspended = true
 • check_invoices

Opcja włącza dodatkowe sprawdzenie czy klient posiada nierozliczone faktury z dniem płatności starszym o określoną w opcji 'deadline' ilość dni. Domyślnie: wyłączona.

 Przykład: check_invoices = true
 • deadline

Określa okres w dniach (licząc od terminu płatności faktury), po którym nierozliczona faktura jest brana pod uwagę przy zastosowaniu opcji 'check_invoices'. Domyślnie, klient zostanie zablokowany od razu po terminie płatności. Domyślnie: 0.

 Przykład: deadline = 30
 • customergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie grupy).

 Przykład: customergroups = "grupa1 grupa2"
 • excluded_customergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być pominięte. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (żadna).

 Przykład: excluded_customergroups = "grupa3 grupa4"
 • networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

 Przykład: networks = "lan1 lan2"
 • excluded_networks

Lista nazw sieci, które mają pominięte. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (żadna).

 Przykład: excluded_networks = "lan3 lan4"
cutoff.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/14 00:00 (edycja zewnętrzna)