Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


payments

6.2.3. Payments

6.2.3.1. Opis

Moduł nalicza opłaty abonamentowe klientów oraz opłaty stałe. Należy go uruchamiać codziennie. Opłaty naliczane na podstawie przypisanych klientowi taryf zapisywane są do bazy wraz z komentarzem określonym zmienną 'comment'. Po naliczeniu opłat tworzone są faktury. Komentarz do opłaty stałej to zlepek składający się z jej nazwy oraz wierzyciela. Na końcu usuwane są z bazy nieaktualne obciążenia klientów.

6.2.3.2. Konfiguracja

Dla tego modułu są dostępne następujące zmienne konfiguracyjne:

 • comment

Komentarz do operacji. '%period' zostanie zamienione na daty od-do należnego abonamentu, np. '2003/10/10 - 2003/11/09', '%tariff' na nazwę odpowiedniej taryfy/zobowiązania, '%attribute' na tekst wpisany w polu Atrybut danego zobowiązania, %month na pełną nazwę bieżącego miesiąca, %year na bieżący rok, a %next_mon na następny miesiąc w formacie RRRR/MM.

Domyślnie: 'Subscription: %tariff - %attribute for period: %period'.

 Przykład: comment = '%tariff - %attribute za okres %period'
 • settlement_comment

Komentarz do operacji wyrównania. '%period' zostanie zamienione na daty od-do okresu wyrównania, np. '2003/10/20 - 2003/11/09', a '%tariff' na nazwę odpowiedniej taryfy. Domyślnie odpowiada opcji comment.

 Przykład: settlement_comment = 'Wyrównanie za okres %period'
 • up_payments

„Naliczanie z góry”, czyli czy okres w komentarzu ma być liczony do przodu, czy do tyłu w stosunku do daty naliczenia opłaty. Domyślnie: yes.

 Przykład: up_payments = no
 • expiry_days

Określa liczbę dni od daty wygaśnięcia przypisanych klientowi zobowiązań, po której dane tego zobowiązania zostaną usunięte z bazy. Przy ustawieniu na '0' dane zostaną usunięte natychmiast po dacie, do której obowiązywało zobowiązanie. Domyślnie: 30.

 Przykład: expiry_days = 365
 • deadline

Termin płatności podany w dniach. Domyślnie: 14.

 Przykład: deadline = 21
 • paytype

Rodzaj płatności (1-gotówka, 2-przelew, 3-przelew/gotówka, 4-karta, 5-kompensata, 6-barter, 7-umowa). Domyślnie: 2 (przelew).

 Przykład: paytype = 1
 • numberplan

ID planu numeracyjnego faktur. Domyślnie: 0 (plan domyślny).

 Przykład: numberplan = 0
 • check_invoices

Włącza automatyczne oznaczanie faktur jako rozliczonych dla klientów z bilansem większym równym zero. Domyślnie: wyłączona.

 Przykład: check_invoices = 1
 • networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

 Przykład: networks = "lan1 lan2"
 • excluded_networks

Lista nazw sieci, które mają pominięte. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (żadna).

 Przykład: excluded_networks = "lan3 lan4"
 • customergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie grupy).

 Przykład: customergroups = "grupa1 grupa2"
 • excluded_customergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być pominięte. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (żadna).

 Przykład: excluded_customergroups = "grupa3 grupa4"
payments.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/10 22:26 (edycja zewnętrzna)