Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


struktura_bazy_danych
7.2.1. Użytkownicy ('users')
Nazwa Opis
id identyfikator
login login
name nazwa (nazwisko i imię)
email adres e-mail użytkownika
phone numer telefonu użytkownika
position nazwa stanowiska
rights prawa dostępu
hosts lista hostów z prawem do logowania
passwd hasło logowania
ntype obsługiwane typy powiadomień
lastlogindate data ostatniego logowania
lastloginip adres IP, z którego nastąpiło ostatnie logowanie
failedlogindate data ostatniej nieudanej próby logowania
failedloginip adres IP, z którego próbowano się zalogować
deleted czy usunięty (0/1)
access czy konto aktywne (0/1)
accessfrom data od której konto jest aktywne
accessto data do której konto jest aktywne
7.2.2. Klienci ('customers')
Nazwa Opis
id identyfikator
lastname nazwa/nazwisko
name imię
divisionid identyfikator firmy (oddziału)
status status (3-podłączony, 2-oczekujący, 1-zainteresowany)
type osobowość prawna (0-osoba fizyczna, 1-osoba prawna)
email adres poczty internetowej
pin numer pin (uwierzytelnianie)
address adres (ulica, nr domu, nr lokalu)
zip kod pocztowy
city nazwa miasta
countryid identyfikator kraju
post_name adres korespondencyjny (adresat)
post_address adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu)
post_zip adres korespondencyjny - kod pocztowy
post_city adres korespondencyjny - nazwa miasta
post_countryidadres korespondencyjny - identyfikator kraju
ten numer identyfikacji podatkowej NIP
ssn numer PESEL
regon numer REGON
rbe numer KRS/EDG
icn numer dowodu osobistego
info dodatkowe informacje
notes notatki
creationdate czas utworzenia wpisu
moddate czas modyfikacji
creatorid identyfikator użytkownika tworzącego wpis
modid identyfikator użytkownika dokonującego zmian danych
deleted usunięty z bazy (0/1)
message komunikat do wyświetlenia przy włączonych ostrzeżeniach
cutoffstop data, do której blokowanie klientów zadłużonych jest wyłączone
paytime termin płatności faktur
paytype typ płatności faktur (zobacz tabela documents)
einvoice zezwolenie na faktury elektroniczne
invoicenotice zezwolenie na dostarczanie faktur pocztą elektroniczną
mailingnotice zezwolenie na dostarczanie informacji pocztą elektroniczną lub smsem
7.2.3. Grupy klientów ('customergroups')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa
description opis
7.2.4. Grupy klientów |powiązania ('customerassignments')
Nazwa Opis
id identyfikator
customergroupid identyfikator grupy
customerid identyfikator klienta
7.2.5. Grupy klientów |dostęp użytkowników ('excludedgroups')
Nazwa Opis
id identyfikator
userid identyfikator użytkownika
customergroupid identyfikator grupy
7.2.6. Sieci ('networks')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa sieci
address adres IP
mask maska
interface interfejs (np. eth1)
gateway adres IP bramy
dns adres IP serwera nazw
dns2 adres IP zapasowego serwera nazw
domain domena
wins adres serwera WINS
dhcpstart początek zakresu DHCP
dhcpend koniec zakresu DHCP
disabled status sieci: włączona/wyłączona (0/1)
notes dodatkowe notatki
7.2.7. Sprzęt sieciowy ('netdevices')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa
location lokalizacja, tekst
location_city identyfikator miejscowości (TERYT)
location_street identyfikator ulicy (TERYT)
location_house numer domu
location_flat numer mieszkania
description opis
producer producent
model model
serialnumber numer seryjny
ports ilość portów
purchasetime data zakupu
guaranteeperiod okres gwarancji w miesiącach (NULL-gwarancja wieczysta)
shortname nazwa skrócona (radius)
nastype typ NAS (radius)
clients liczba klientów (radius)
secret hasło (radius)
community community SNMP
channelid identyfikator kanału STM (tabela ewx_channels)
longitude długość geograficzna
latitude szerokość geograficzna
Nazwa Opis
id identyfikator
src jeden koniec
dst drugi koniec
type typ połączenia (0-kabel, 1-radio)
srcportport źródłowy (początku połączenia)
dstport port docelowy (końca połączenia)
7.2.9. Komputery i adresy IP urządzeń sieciowych ('nodes')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa
ipaddr adres IP
passwd hasło np. pppoe
ownerid identyfikator właściciela ('0'-dla adresu urządzenia)
creationdate znacznik czasu utworzenia wpisu
moddate znacznik czasu ostatniej modyfikacji
creatorid identyfikator użytkownika tworzącego wpis
modid identyfikator użytkownika ostatnio modyfikującego wpis
netdev identyfikator urządzenia sieciowego do którego jest podłączony komputer
linktype typ połączenia sieciowego (0-kabel, 1-radio)
port numer portu w urządzeniu sieciowym
access podłączony/odłączony (1/0)
chkmac włączone/wyłączone sprawdzanie MAC adresu (1/0)
halfduplex half/full duplex (0/1)
warning ostrzegaj/nie ostrzegaj (1/0)
lastonline znacznik czasu ostatniej obecności w sieci
info informacje dodatkowe
location adres lokalizacji, tekst
location_city identyfikator miejscowości (TERYT)
location_street identyfikator ulicy (TERYT)
location_house numer domu
location_flat numer mieszkania
nas flaga NAS (0/1)
longitude długość geograficzna
latitude szerokość geograficzna
7.2.10. Adresy MAC ('macs')
Nazwa Opis
id identyfikator
mac adres MAC
nodeid identyfikator adresu IP (tabela nodes)
7.2.11. Grupy komputerów ('nodegroups')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa
prio priorytet
description opis
7.2.12. Grupy komputerów - powiązania ('nodegroupassignments')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
nodegroupid identyfikator grupy
nodeid identyfikator komputera
7.2.13. Typy NAS ('nastypes')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
name nazwa typu urządzenia
7.2.14. Operacje finansowe ('cash')
Nazwa Opis
id identyfikator
time znacznik czasu zaksięgowania operacji
type typ operacji (1-płatność, 0-zobowiązanie)
userid identyfikator użytkownika dokonującego operacji
value wartość w złotych
taxid identyfikator stawki podatkowej
customerid identyfikator klienta ('0'-jeśli nie dotyczy)
docid identyfikator dokumentu (np. faktury) obejmującego daną operację
itemid nr pozycji na fakturze
importid identyfikator importu
sourceid identyfikator źródła importu
comment opis operacji
7.2.15. Import operacji finansowych ('cashimport')
Nazwa Opis
id identyfikator
date znacznik czasu operacji
value kwota operacji
customer dane wpłacającego
description opis operacji
customerid identyfikator klienta
hash unikalny skrót danych operacji
sourceid identyfikator źródła importu
sourcefileid identyfikator pliku importu
closed status operacji
7.2.16. Żródła importu ('cashsources')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa
description opis
7.2.17. Paczki importu ('sourcefiles')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa pliku
idate data/czas importu
userid identyfikator użytkownika
7.2.18. Stawki podatkowe ('taxes')
Nazwa Opis
id identyfikator
value wartość procentowa stawki
label etykieta stawki
validfrom początek okresu obowiązywania
validto koniec okresu obowiązywania
taxed status opodatkowania (1-tak, 0-nie)
7.2.19. Taryfy ('tariffs')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa taryfy
type typ taryfy (zobacz lib/definitions.php)
value kwota
taxid identyfikator stawki podatkowej
period okres płatności (dla podanej kwoty taryfy)
prodid numer PKWiU
uprate gwarantowany upload
upceil maksymalny upload
downrate gwarantowany download
downceil maksymalny download
climit limit połączeń
plimit limit pakietów w jednostce czasu
uprate_n gwarantowany upload w nocy
upceil_n maksymalny upload w nocy
downrate_n gwarantowany download w nocy
downceil_n maksymalny download w nocy
climit_n limit połączeń w nocy
plimit_n limit pakietów w jednostce czasu w nocy
plimit limit danych w jednostce czasu
domain_limit limit liczby domen
alias_limit limit liczby aliasów
sh_limit limit liczby kont shellowych
mail_limit limit liczby kont pocztowych
www_limit limit liczby kont www
ftp_limit limit liczby kont ftp
sql_limit limit liczby kont sql
quota_sh_limit limit quoty dla konta shellowego
quota_mail_limit limit quoty dla konta pocztowego
quota_www_limit limit quoty dla konta www
quota_ftp_limit limit quoty dla konta ftp
quota_sql_limit limit quoty dla konta sql
description opis
7.2.20. Promocje ('promotions')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa promocji
description opis
disabled status
7.2.21. Schematy promocji ('promotionschemas')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa schematu
description opis
promotionid identyfikator promocji
data definicja okresów schematu
disabled status
continuation włączenie przedłużenia umowy
ctariffid identyfikator taryfy dodatkowej w okresie po promocji
7.2.22. Powiązania schematów z taryfami ('promotionassignments')
Nazwa Opis
id identyfikator
promotionschemaid identyfikator schematu
tariffid identyfikator taryfy
data definicje kwot abonamentu
7.2.23. Zobowiązania ('liabilities')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa (opis) zobowiązania
value kwota
taxid identyfikator stawki podatkowej
prodid numer PKWiU
7.2.24. Opłaty stałe ('payments')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa
value kwota
creditor nazwa wierzyciela
period typ okresu naliczania: codziennie/co tydzień/co miesiąc/co kwartał/co rok (1/2/3/4/5)
at dzień naliczenia
description opis
7.2.25. Powiązania ('assignments')
Nazwa Opis
id identyfikator
tariffid identyfikator taryfy
liabilityid identyfikator zobowiązania
customerid identyfikator klienta
period typ okresu naliczania: codziennie/co tydzień/co miesiąc/co kwartał/co rok (1/2/3/4/5)
at dzień naliczania
datefrom data obowiązywania zobowiązania
dateto data obowiązywania zobowiązania
invoice określa czy ma być wystawiana faktura (1 - tak, 0 - nie)
pdiscount wartość procentowa rabatu
vdiscount wartość kwotowa rabatu
suspended zawieszenie płatności (1 - tak, 0 - nie)
settlement rozliczenie okresu niepełnego (1 - tak, 0 - nie)
paytype identyfikator typu płatności faktury
numberplanid identyfikator planu numeracyjnego
7.2.26. Powiązania komputer-taryfa ('nodeassignments')
Nazwa Opis
id identyfikator
assignmentid identyfikator zobowiązania
nodeid identyfikator komputera
7.2.27. Plany (szablony) numeracyjne dokumentów ('numberplans')
Nazwa Opis
id identyfikator
template szablon (wzorzec) numeru
period typ okresu numeracyjnego: dzień/tydzień/miesiąc/kwartał/rok
doctype typ dokumentu
isdefault '1' - jeśli dany plan jest domyślny dla wybranego typu dokumentów, '0' - jeśli nie
7.2.28. Powiązania planów num. z firmami ('numberplanassignments')
Nazwa Opis
id identyfikator
planid identyfikator planu
divisionid identyfikator firmy
7.2.29. Rejestry kasowe ('cashregs')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa rejestru
description dodatkowy opis
in_numberplanid identyfikator planu numeracyjnego dla dowodów wpłaty
out_numberplanid identyfikator planu numeracyjnego dla dowodów wypłaty
disabled wyłączenie sumowania (0/1)
7.2.30. Rejestry kasowe - uprawnienia ('cashrights')
Nazwa Opis
id identyfikator
regid identyfikator rejestru
userid identyfikator użytkownika
rights (1-odczyt, 2-zapis, 3-zaawansowane)
7.2.31. Cash registries - cash history ('cashreglog')
Nazwa Opis
id identyfikator
regid identyfikator rejestru
userid identyfikator użytkownika
time data i godzina wpisu
value rzeczywista wartość stanu kasy (gotówki)
snapshot wartość stanu kasy
description dodatkowe informacje
7.2.32. Dokumenty: faktury, KP, umowy, etc. ('documents')
Nazwa Opis
id identyfikator
number numer dokumentu (%N)
extnumber dodatkowy numer dokumentu (%I)
numberplanid identyfikator planu numeracyjnego
type typ dokumentu (1-faktura, 2-KP)
cdate data wystawienia
sdate data sprzedaży (dla faktur)
paytime termin płatności (ilość dni)
paytype rodzaj płatności (1-gotówka, 2-przelew, 3-przelew/gotówka, 4-karta, 5-kompensata, 6-barter, 7-umowa)
customerid identyfikator klienta-nabywcy
userid identyfikator użytkownika wystawiającego dokument
divisionid identyfikator firmy (oddziału)
name nazwa (nazwisko i imię) klienta
address adres klienta
ten nip klienta
ssn PESEL klienta
zip kod pocztowy klienta
city miasto klienta
countryid identyfikator kraju
closed czy dokument jest rozliczony? (0/1)
reference ID dokumentu (np. korygowanej faktury)
reason np. powód korekty faktury
7.2.33. Dokumenty niefinansowe ('documentcontents')
Nazwa Opis
docid identyfikator dokumentu
title tytuł dokumentu
fromdate początek okresu obowiązywania
todate koniec okresu obowiązywania
filename nazwa pliku
contenttype typ pliku
md5sum suma md5 pliku
description dodatkowy opis
7.2.34. Faktury ('invoicecontents')
Nazwa Opis
docid identyfikator faktury
itemid nr pozycji
value kwota pozycji
pdiscount wartość procentowa rabatu
vdiscount wartość kwotowa rabatu
taxid identyfikator stawki podatkowej
prodid numer PKWiU
content użyta jednostka (najczęściej 'szt.')
count ilość
description opis
tariffid identyfikator taryfy
7.2.35. Noty obciążeniowe ('debitnotecontents')
Nazwa Opis
docid identyfikator noty
itemid nr pozycji
value kwota pozycji
description opis
7.2.36. Potwierdzenia wpłaty - KP ('receiptcontents')
Nazwa Opis
docid identyfikator faktury
itemid nr pozycji
regid identyfikator rejestru
value kwota pozycji
description opis pozycji
7.2.37. Dokumenty - uprawnienia ('docrights')
Nazwa Opis
userid identyfikator użytkownika
doctype id typu dokumentu (zobacz lib/definitions.php)
rights uprawnienia (1-odczyt, 2-tworzenie, 3-zatwierdzanie, 4-edycja, 5-usuwanie)
7.2.38. Identyfikatory internetowe ('imessengers')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
customerid identyfikator klienta
uid identyfikator/nazwa użytkownika komunikatora
type typ komunikatora (0-gadu-gadu, 1-yahoo, 2-skype)
7.2.39. Kontakty ('customercontacts')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
customerid identyfikator klienta
phone numer telefoniczny
name nazwa/opis kontaktu
type typ kontaktu (suma flag: 1-komórka, 2-fax)
7.2.40. Domeny ('domains')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
name nazwa domeny
type typ DNS ('MASTER', 'SLAVE', 'NATIVE')
master adres głównego serwera DNS
account adres e-mail administratora DNS
last_check znacznik czasu
notified_serial znacznik czasu
7.2.41. Rekordy DNS ('records')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
domain_id identyfikator domeny
name nazwa
type typ rekordu (MX, SOA, A, AAAA, itd.)
content dane
ttl TTL
prio priorytet
change_date znacznik czasu ostatniej zmiany
7.2.42. Konta ('passwd')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
ownerid identyfikator klienta (0 - konto „systemowe”)
login nazwa konta
password hasło zaszyfrowane funkcją crypt()
realname dodatkowa nazwa konta/użytkownika
lastlogin data ostatniego logowania
uid identyfikator systemowy konta
home katalog domowy
type typ konta (suma: 1-shell, 2-poczta, 4-www, 8-ftp)
expdate data ważności konta
domainid identyfikator domeny z tabeli 'domains'
createtime data utworzenia konta
quota_sh limit
quota_mail limit
quota_www limit
quota_ftp limit
quota_sql limit
mail_forward adres email przekierowania
mail_bcc adres email kopii BCC
description dodatkowe informacje
7.2.43. Aliasy ('aliases')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
login nazwa konta (bez domeny)
domainid identyfikator domeny
7.2.44. Powiązania aliasów z kontami ('aliasassignments')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
aliasid indentyfikator aliasu
accountid identyfikator konta
mail_forward adres przekierowania
7.2.45. Konta VoIP ('voipaccounts')
Nazwa Opis
id identyfikator rekordu
ownerid identyfikator właściciela (klienta)
login login
passwd hasło
phone numer telefonu
access włączone/wyłączone (1/0)
creationdate data utworzenia
moddate date ostatniej zmiany
creatorid identyfikator użytkownika
modid identyfikator użytkownika
7.2.46. Statystyki wykorzystania łącza ('stats')
Nazwa Opis
nodeid numer komputera
dt znacznik czasu
upload ilość danych wysłanych, w bajtach
download ilość danych odebranych, w bajtach
7.2.47. Helpdesk - kolejki ('rtqueues')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa
email adres konta pocztowego
description opis dodatkowy
7.2.48. Helpdesk - zgłoszenia ('rttickets')
Nazwa Opis
id identyfikator
queueid identyfikator kolejki
requestor dane zgłaszającego-klienta (w tym e-mail)
customerid identyfikator klienta
subject temat zgłoszenia
state status (0-nowy, 1-otwarty, 2-rozwiązany, 3-martwy)
cause przyczyna zgłoszenia (0-nieznana, 1-klient, 2-firma)
owner identyfikator właściciela-użytkownika
creatorid identyfikator użytkownika dodającego zgłoszenie
createtime data zgłoszenia
7.2.49. Helpdesk - wiadomości ('rtmessages')
Nazwa Opis
id identyfikator
ticketid identyfikator zgłoszenia
userid identyfikator użytkownika-nadawcy
customerid identyfikator klienta-nadawcy
mailfrom e-mail nadawcy
subject temat wiadomości
messageid pocztowy identyfikator wiadomości
inreplyto identyfikator poprzedniej wiadomości
replyto nagłówek wiadomości
headers wszystkie nagłówki pocztowe wiadomości
body treść wiadomości
createtime data utworzenia/wysłania/odebrania
7.2.50. Helpdesk - załączniki ('rtattachments')
Nazwa Opis
messageid identyfikator wiadomości
filename nazwa pliku
contenttype typ pliku
7.2.51. Helpdesk - notatki ('rtnotes')
Nazwa Opis
id identyfikator
ticketid identyfikator zgłoszenia
userid identyfikator użytkownika
body treść notatki
createtime data utworzenia
7.2.52. Helpdesk - uprawnienia ('rtrights')
Nazwa Opis
id identyfikator
queueid identyfikator kolejki
userid identyfikator użytkownika
rights (1-odczyt, 2-zapis, 3-powiadomienia)
7.2.53. Konfiguracja LMS-UI ('uiconfig')
Nazwa Opis
id identyfikator
section nazwa sekcji
var nazwa opcji konfiguracyjnej
value wartość
description opis/komentarz
disabled wyłączenie opcji (0-wł., 1-wył.)
7.2.54. Terminarz - zdarzenia ('events')
Nazwa Opis
id identyfikator
title tytuł
description opis
note notatka
date data zdarzenia
begintime początek zdarzenia
endtime koniec zdarzenia
userid identyfikator użytkownika tworzącego wpis w terminarzu
customerid identyfikator klienta
private prywatny/publiczny
closed status zamknięcia
moduserid id użytkownika, który ostatnio zmodyfikował zdarzenie
moddate data ostatniej modyfikacji zdarzenia
7.2.55. Terminarz - powiązania ('eventassignments')
Nazwa Opis
eventid identyfikator zdarzenia
userid identyfikator użytkownika
7.2.56. Hosty ('hosts')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa hosta
description opis
lastreload data ostatniego przeładowania
reload żądanie przeładowania
7.2.57. Konfiguracja demona - instancje ('daemoninstances')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa instancji
hostid identyfikator hosta
module nazwa i ścieżka do modułu
crontab czas wykonania
priority priorytet przeładowania
description opis
disabled status (włączona/wyłączona)
7.2.58. Konfiguracja demona - opcje ('daemonconfig')
Nazwa Opis
id identyfikator
instanceid identyfikator instancji
var nazwa opcji
value wartość opcji
description opis
disabled status (włączona/wyłączona)
7.2.59. Sesje ('sessions')
Nazwa Opis
id identyfikator sesji
ctime czas utworzenia
mtime czas modyfikacji
atime czas ost. dostępu
vdata dane weryfikujące
content dane
7.2.60. Województwa ('states')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa województwa
description informacje dodatkowe
7.2.61. Kody pocztowe ('zipcodes')
Nazwa Opis
id identyfikator
zip kod pocztowy
stateid identyfikator województwa
7.2.62. Kraje ('countries')
Nazwa Opis
id identyfikator
name nazwa kraju
7.2.63. Firmy/Oddziały ('divisions')
Nazwa Opis
id identyfikator
shortname nazwa skrócona firmy
name pełna nazwa firmy
address adres
zip kod pocztowy
city miasto
countryid identyfikator kraju
ten numer identyfikacji podatkowej NIP
regon numer REGON
account konto bankowe lub prefiks konta płatności masowych
description informacje dodatkowe
status status blokady (1/0)
inv_header nagłówek faktury
inv_footer stopka faktury
inv_author wystawca faktury
inv_cplace miejsce wystawienia faktury
inv_paytime termin płatności faktury
inv_paytype sposób płatności faktury (zobacz tabela documents)
7.2.64. Wiadomości - lista ('messages')
Nazwa Opis
id identyfikator
subject temat wiadomości
body treść wiadomości
cdate data utworzenia
type typ (1-email, 2-sms)
userid identyfikator nadawcy (użytkownika)
sender nagłówek 'From' wiadomości e-mail
7.2.65. Wiadomości - szczegóły ('messageitems')
Nazwa Opis
id identyfikator
messageid identyfikator wiadomości
customerid identyfikator odbiorcy (klienta)
destination numer tel./adres e-mail odbiorcy
lastdate data ostatniego przetwarzania (wysłania lub błędu)
status status wysyłki (zobacz lib/definitions.php)
error komunikat błędu
7.2.66. Informacje o bazie danych ('dbinfo')
Nazwa Opis
keytype typ
keyvalue wartość
struktura_bazy_danych.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/15 00:00 (edycja zewnętrzna)