Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


struktura_bazy_danych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

struktura_bazy_danych [2013/01/15 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +==7.2.1. Użytkownicy ('users')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id              |identyfikator|
 +|login           |login|
 +|name            |nazwa (nazwisko i imię)|
 +|email           |adres e-mail użytkownika|
 +|phone           |numer telefonu użytkownika|
 +|position        |nazwa stanowiska|
 +|rights          |prawa dostępu|
 +|hosts           |lista hostów z prawem do logowania|
 +|passwd          |hasło logowania|
 +|ntype           |obsługiwane typy powiadomień|
 +|lastlogindate   |data ostatniego logowania|
 +|lastloginip     |adres IP, z którego nastąpiło ostatnie logowanie|
 +|failedlogindate |data ostatniej nieudanej próby logowania|
 +|failedloginip   |adres IP, z którego próbowano się zalogować|
 +|deleted         |czy usunięty (0/1)|
 +|access          |czy konto aktywne (0/1)|
 +|accessfrom      |data od której konto jest aktywne|
 +|accessto        |data do której konto jest aktywne|
 +
 +==7.2.2. Klienci ('customers')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id            |identyfikator|
 +|lastname      |nazwa/nazwisko|
 +|name          |imię|
 +|divisionid    |identyfikator firmy (oddziału)|
 +|status        |status (3-podłączony, 2-oczekujący, 1-zainteresowany)|
 +|type          |osobowość prawna (0-osoba fizyczna, 1-osoba prawna)|
 +|email         |adres poczty internetowej|
 +|pin           |numer pin (uwierzytelnianie)|
 +|address       |adres (ulica, nr domu, nr lokalu)|
 +|zip           |kod pocztowy|
 +|city          |nazwa miasta|
 +|countryid     |identyfikator kraju|
 +|post_name     |adres korespondencyjny (adresat)|
 +|post_address  |adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu)|
 +|post_zip      |adres korespondencyjny - kod pocztowy|
 +|post_city     |adres korespondencyjny - nazwa miasta|
 +|post_countryid|adres korespondencyjny - identyfikator kraju|
 +|ten           |numer identyfikacji podatkowej NIP|
 +|ssn           |numer PESEL|
 +|regon         |numer REGON|
 +|rbe           |numer KRS/EDG|
 +|icn           |numer dowodu osobistego|
 +|info          |dodatkowe informacje|
 +|notes         |notatki|
 +|creationdate  |czas utworzenia wpisu|
 +|moddate       |czas modyfikacji|
 +|creatorid     |identyfikator użytkownika tworzącego wpis|
 +|modid         |identyfikator użytkownika dokonującego zmian danych|
 +|deleted       |usunięty z bazy (0/1)|
 +|message       |komunikat do wyświetlenia przy włączonych ostrzeżeniach|
 +|cutoffstop    |data, do której blokowanie klientów zadłużonych jest wyłączone|
 +|paytime       |termin płatności faktur|
 +|paytype       |typ płatności faktur (zobacz tabela documents)|
 +|einvoice      |zezwolenie na faktury elektroniczne|
 +|invoicenotice |zezwolenie na dostarczanie faktur pocztą elektroniczną|
 +|mailingnotice |zezwolenie na dostarczanie informacji pocztą elektroniczną lub smsem|
 +
 +==7.2.3. Grupy klientów ('customergroups')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa|
 +|description |opis|
 +
 +==7.2.4. Grupy klientów |powiązania ('customerassignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|customergroupid |identyfikator grupy|
 +|customerid |identyfikator klienta|
 +
 +==7.2.5. Grupy klientów |dostęp użytkowników ('excludedgroups')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +|customergroupid |identyfikator grupy|
 +
 +==7.2.6. Sieci ('networks')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa sieci|
 +|address |adres IP|
 +|mask |maska|
 +|interface |interfejs (np. eth1)|
 +|gateway |adres IP bramy|
 +|dns |adres IP serwera nazw|
 +|dns2 |adres IP zapasowego serwera nazw|
 +|domain |domena|
 +|wins |adres serwera WINS|
 +|dhcpstart |początek zakresu DHCP|
 +|dhcpend |koniec zakresu DHCP|
 +|disabled |status sieci: włączona/wyłączona (0/1)|
 +|notes |dodatkowe notatki|
 +
 +==7.2.7. Sprzęt sieciowy ('netdevices')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa|
 +|location |lokalizacja, tekst|
 +|location_city |identyfikator miejscowości (TERYT)|
 +|location_street |identyfikator ulicy (TERYT)|
 +|location_house |numer domu|
 +|location_flat |numer mieszkania|
 +|description |opis|
 +|producer |producent|
 +|model |model|
 +|serialnumber |numer seryjny|
 +|ports |ilość portów|
 +|purchasetime |data zakupu|
 +|guaranteeperiod |okres gwarancji w miesiącach (NULL-gwarancja wieczysta)|
 +|shortname |nazwa skrócona (radius)|
 +|nastype |typ NAS (radius)|
 +|clients |liczba klientów (radius)|
 +|secret |hasło (radius)|
 +|community |community SNMP|
 +|channelid |identyfikator kanału STM (tabela ewx_channels)|
 +|longitude |długość geograficzna|
 +|latitude |szerokość geograficzna|
 +
 +==7.2.8. Połączenia sieciowe ('netlinks')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|src |jeden koniec|
 +|dst |drugi koniec|
 +|type |typ połączenia (0-kabel, 1-radio)|
 +|srcport|port źródłowy (początku połączenia)|
 +|dstport |port docelowy (końca połączenia)|
 +
 +==7.2.9. Komputery i adresy IP urządzeń sieciowych ('nodes')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa|
 +|ipaddr |adres IP|
 +|passwd |hasło np. pppoe|
 +|ownerid |identyfikator właściciela ('0'-dla adresu urządzenia)|
 +|creationdate |znacznik czasu utworzenia wpisu|
 +|moddate |znacznik czasu ostatniej modyfikacji|
 +|creatorid |identyfikator użytkownika tworzącego wpis|
 +|modid |identyfikator użytkownika ostatnio modyfikującego wpis|
 +|netdev |identyfikator urządzenia sieciowego do którego jest podłączony komputer|
 +|linktype |typ połączenia sieciowego (0-kabel, 1-radio)|
 +|port |numer portu w urządzeniu sieciowym|
 +|access |podłączony/odłączony (1/0)|
 +|chkmac |włączone/wyłączone sprawdzanie MAC adresu (1/0)|
 +|halfduplex |half/full duplex (0/1)|
 +|warning |ostrzegaj/nie ostrzegaj (1/0)|
 +|lastonline |znacznik czasu ostatniej obecności w sieci|
 +|info |informacje dodatkowe|
 +|location |adres lokalizacji, tekst|
 +|location_city |identyfikator miejscowości (TERYT)|
 +|location_street |identyfikator ulicy (TERYT)|
 +|location_house |numer domu|
 +|location_flat |numer mieszkania|
 +|nas |flaga NAS (0/1)|
 +|longitude |długość geograficzna|
 +|latitude |szerokość geograficzna|
 +
 +==7.2.10. Adresy MAC ('macs')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|mac |adres MAC|
 +|nodeid |identyfikator adresu IP (tabela nodes)|
 +
 +==7.2.11. Grupy komputerów ('nodegroups')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa|
 +|prio |priorytet|
 +|description |opis|
 +
 +==7.2.12. Grupy komputerów - powiązania ('nodegroupassignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|nodegroupid |identyfikator grupy|
 +|nodeid |identyfikator komputera|
 +
 +==7.2.13. Typy NAS ('nastypes')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|name |nazwa typu urządzenia|
 +
 +==7.2.14. Operacje finansowe ('cash')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|time |znacznik czasu zaksięgowania operacji|
 +|type |typ operacji (1-płatność, 0-zobowiązanie)|
 +|userid |identyfikator użytkownika dokonującego operacji|
 +|value |wartość w złotych|
 +|taxid |identyfikator stawki podatkowej|
 +|customerid |identyfikator klienta ('0'-jeśli nie dotyczy)|
 +|docid |identyfikator dokumentu (np. faktury) obejmującego daną operację|
 +|itemid |nr pozycji na fakturze|
 +|importid |identyfikator importu|
 +|sourceid |identyfikator źródła importu|
 +|comment |opis operacji|
 +
 +==7.2.15. Import operacji finansowych ('cashimport')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|date |znacznik czasu operacji|
 +|value |kwota operacji|
 +|customer |dane wpłacającego|
 +|description |opis operacji|
 +|customerid |identyfikator klienta|
 +|hash |unikalny skrót danych operacji|
 +|sourceid |identyfikator źródła importu|
 +|sourcefileid |identyfikator pliku importu|
 +|closed |status operacji|
 +
 +==7.2.16. Żródła importu ('cashsources')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa|
 +|description |opis|
 +
 +==7.2.17. Paczki importu ('sourcefiles')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa pliku|
 +|idate |data/czas importu|
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +
 +==7.2.18. Stawki podatkowe ('taxes')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|value |wartość procentowa stawki|
 +|label |etykieta stawki|
 +|validfrom |początek okresu obowiązywania|
 +|validto |koniec okresu obowiązywania|
 +|taxed |status opodatkowania (1-tak, 0-nie)|
 +
 +==7.2.19. Taryfy ('tariffs')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa taryfy|
 +|type |typ taryfy (zobacz lib/definitions.php)|
 +|value |kwota|
 +|taxid |identyfikator stawki podatkowej|
 +|period |okres płatności (dla podanej kwoty taryfy)|
 +|prodid |numer PKWiU|
 +|uprate |gwarantowany upload|
 +|upceil |maksymalny upload|
 +|downrate |gwarantowany download|
 +|downceil |maksymalny download|
 +|climit |limit połączeń|
 +|plimit |limit pakietów w jednostce czasu|
 +|uprate_n |gwarantowany upload w nocy|
 +|upceil_n |maksymalny upload w nocy|
 +|downrate_n |gwarantowany download w nocy|
 +|downceil_n |maksymalny download w nocy|
 +|climit_n |limit połączeń w nocy|
 +|plimit_n |limit pakietów w jednostce czasu w nocy|
 +|plimit |limit danych w jednostce czasu|
 +|domain_limit |limit liczby domen|
 +|alias_limit |limit liczby aliasów|
 +|sh_limit |limit liczby kont shellowych|
 +|mail_limit |limit liczby kont pocztowych|
 +|www_limit |limit liczby kont www|
 +|ftp_limit |limit liczby kont ftp|
 +|sql_limit |limit liczby kont sql|
 +|quota_sh_limit |limit quoty dla konta shellowego|
 +|quota_mail_limit |limit quoty dla konta pocztowego|
 +|quota_www_limit |limit quoty dla konta www|
 +|quota_ftp_limit |limit quoty dla konta ftp|
 +|quota_sql_limit |limit quoty dla konta sql|
 +|description |opis|
 +
 +==7.2.20. Promocje ('promotions')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa promocji|
 +|description |opis|
 +|disabled |status|
 +
 +==7.2.21. Schematy promocji ('promotionschemas')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa schematu|
 +|description |opis|
 +|promotionid |identyfikator promocji|
 +|data |definicja okresów schematu|
 +|disabled |status|
 +|continuation |włączenie przedłużenia umowy|
 +|ctariffid |identyfikator taryfy dodatkowej w okresie po promocji|
 +
 +==7.2.22. Powiązania schematów z taryfami ('promotionassignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|promotionschemaid |identyfikator schematu|
 +|tariffid |identyfikator taryfy|
 +|data |definicje kwot abonamentu|
 +
 +==7.2.23. Zobowiązania ('liabilities')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa (opis) zobowiązania|
 +|value |kwota|
 +|taxid |identyfikator stawki podatkowej|
 +|prodid |numer PKWiU|
 +
 +==7.2.24. Opłaty stałe ('payments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa|
 +|value |kwota|
 +|creditor |nazwa wierzyciela|
 +|period |typ okresu naliczania: codziennie/co tydzień/co miesiąc/co kwartał/co rok (1/2/3/4/5)|
 +|at |dzień naliczenia|
 +|description |opis|
 +
 +==7.2.25. Powiązania ('assignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|tariffid |identyfikator taryfy|
 +|liabilityid |identyfikator zobowiązania|
 +|customerid |identyfikator klienta|
 +|period |typ okresu naliczania: codziennie/co tydzień/co miesiąc/co kwartał/co rok (1/2/3/4/5)|
 +|at |dzień naliczania|
 +|datefrom |data obowiązywania zobowiązania|
 +|dateto |data obowiązywania zobowiązania|
 +|invoice |określa czy ma być wystawiana faktura (1 - tak, 0 - nie)|
 +|pdiscount |wartość procentowa rabatu|
 +|vdiscount |wartość kwotowa rabatu|
 +|suspended |zawieszenie płatności (1 - tak, 0 - nie)|
 +|settlement |rozliczenie okresu niepełnego (1 - tak, 0 - nie)|
 +|paytype |identyfikator typu płatności faktury|
 +|numberplanid |identyfikator planu numeracyjnego|
 +
 +==7.2.26. Powiązania komputer-taryfa ('nodeassignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|assignmentid |identyfikator zobowiązania|
 +|nodeid |identyfikator komputera|
 +
 +==7.2.27. Plany (szablony) numeracyjne dokumentów ('numberplans')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|template |szablon (wzorzec) numeru|
 +|period |typ okresu numeracyjnego: dzień/tydzień/miesiąc/kwartał/rok|
 +|doctype |typ dokumentu|
 +|isdefault |'1' - jeśli dany plan jest domyślny dla wybranego typu dokumentów, '0' - jeśli nie|
 +
 +==7.2.28. Powiązania planów num. z firmami ('numberplanassignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|planid |identyfikator planu|
 +|divisionid |identyfikator firmy|
 +
 +==7.2.29. Rejestry kasowe ('cashregs')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa rejestru|
 +|description |dodatkowy opis|
 +|in_numberplanid |identyfikator planu numeracyjnego dla dowodów wpłaty|
 +|out_numberplanid |identyfikator planu numeracyjnego dla dowodów wypłaty|
 +|disabled |wyłączenie sumowania (0/1)|
 +
 +==7.2.30. Rejestry kasowe - uprawnienia ('cashrights')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|regid |identyfikator rejestru|
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +|rights |(1-odczyt, 2-zapis, 3-zaawansowane)|
 +
 +==7.2.31. Cash registries - cash history ('cashreglog')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|regid |identyfikator rejestru|
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +|time |data i godzina wpisu|
 +|value |rzeczywista wartość stanu kasy (gotówki)|
 +|snapshot |wartość stanu kasy|
 +|description |dodatkowe informacje|
 +
 +==7.2.32. Dokumenty: faktury, KP, umowy, etc. ('documents')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|number |numer dokumentu (%N)|
 +|extnumber |dodatkowy numer dokumentu (%I)|
 +|numberplanid |identyfikator planu numeracyjnego|
 +|type |typ dokumentu (1-faktura, 2-KP)|
 +|cdate |data wystawienia|
 +|sdate |data sprzedaży (dla faktur)|
 +|paytime |termin płatności (ilość dni)|
 +|paytype |rodzaj płatności (1-gotówka, 2-przelew, 3-przelew/gotówka, 4-karta, 5-kompensata, 6-barter, 7-umowa)|
 +|customerid |identyfikator klienta-nabywcy|
 +|userid |identyfikator użytkownika wystawiającego dokument|
 +|divisionid |identyfikator firmy (oddziału)|
 +|name |nazwa (nazwisko i imię) klienta|
 +|address |adres klienta|
 +|ten |nip klienta|
 +|ssn |PESEL klienta|
 +|zip |kod pocztowy klienta|
 +|city |miasto klienta|
 +|countryid |identyfikator kraju|
 +|closed |czy dokument jest rozliczony? (0/1)|
 +|reference |ID dokumentu (np. korygowanej faktury)|
 +|reason |np. powód korekty faktury|
 +
 +==7.2.33. Dokumenty niefinansowe ('documentcontents')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|docid |identyfikator dokumentu|
 +|title |tytuł dokumentu|
 +|fromdate |początek okresu obowiązywania|
 +|todate |koniec okresu obowiązywania|
 +|filename |nazwa pliku|
 +|contenttype |typ pliku|
 +|md5sum |suma md5 pliku|
 +|description |dodatkowy opis|
 +
 +==7.2.34. Faktury ('invoicecontents')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|docid |identyfikator faktury|
 +|itemid |nr pozycji|
 +|value |kwota pozycji|
 +|pdiscount |wartość procentowa rabatu|
 +|vdiscount |wartość kwotowa rabatu|
 +|taxid |identyfikator stawki podatkowej|
 +|prodid |numer PKWiU|
 +|content |użyta jednostka (najczęściej 'szt.')|
 +|count |ilość|
 +|description |opis|
 +|tariffid |identyfikator taryfy|
 +
 +==7.2.35. Noty obciążeniowe ('debitnotecontents')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|docid |identyfikator noty|
 +|itemid |nr pozycji|
 +|value |kwota pozycji|
 +|description |opis|
 +
 +==7.2.36. Potwierdzenia wpłaty - KP ('receiptcontents')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|docid |identyfikator faktury|
 +|itemid |nr pozycji|
 +|regid |identyfikator rejestru|
 +|value |kwota pozycji|
 +|description |opis pozycji|
 +
 +==7.2.37. Dokumenty - uprawnienia ('docrights')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +|doctype |id typu dokumentu (zobacz lib/definitions.php)|
 +|rights |uprawnienia (1-odczyt, 2-tworzenie, 3-zatwierdzanie, 4-edycja, 5-usuwanie)|
 +
 +==7.2.38. Identyfikatory internetowe ('imessengers')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|customerid |identyfikator klienta|
 +|uid |identyfikator/nazwa użytkownika komunikatora|
 +|type |typ komunikatora (0-gadu-gadu, 1-yahoo, 2-skype)|
 +
 +==7.2.39. Kontakty ('customercontacts')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|customerid |identyfikator klienta|
 +|phone |numer telefoniczny|
 +|name |nazwa/opis kontaktu|
 +|type |typ kontaktu (suma flag: 1-komórka, 2-fax)|
 +
 +==7.2.40. Domeny ('domains')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|name |nazwa domeny|
 +|type |typ DNS ('MASTER', 'SLAVE', 'NATIVE')|
 +|master |adres głównego serwera DNS|
 +|account |adres e-mail administratora DNS|
 +|last_check |znacznik czasu|
 +|notified_serial |znacznik czasu|
 +
 +==7.2.41. Rekordy DNS ('records')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|domain_id |identyfikator domeny|
 +|name |nazwa|
 +|type |typ rekordu (MX, SOA, A, AAAA, itd.)|
 +|content |dane|
 +|ttl |TTL|
 +|prio |priorytet|
 +|change_date |znacznik czasu ostatniej zmiany|
 +
 +==7.2.42. Konta ('passwd')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|ownerid |identyfikator klienta (0 - konto "systemowe")|
 +|login |nazwa konta|
 +|password |hasło zaszyfrowane funkcją crypt()|
 +|realname |dodatkowa nazwa konta/użytkownika|
 +|lastlogin |data ostatniego logowania|
 +|uid |identyfikator systemowy konta|
 +|home |katalog domowy|
 +|type |typ konta (suma: 1-shell, 2-poczta, 4-www, 8-ftp)|
 +|expdate |data ważności konta|
 +|domainid |identyfikator domeny z tabeli 'domains'|
 +|createtime |data utworzenia konta|
 +|quota_sh |limit|
 +|quota_mail |limit|
 +|quota_www |limit|
 +|quota_ftp |limit|
 +|quota_sql |limit|
 +|mail_forward |adres email przekierowania|
 +|mail_bcc |adres email kopii BCC|
 +|description |dodatkowe informacje|
 +
 +==7.2.43. Aliasy ('aliases')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|login |nazwa konta (bez domeny)|
 +|domainid |identyfikator domeny|
 +
 +==7.2.44. Powiązania aliasów z kontami ('aliasassignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|aliasid |indentyfikator aliasu|
 +|accountid |identyfikator konta|
 +|mail_forward |adres przekierowania|
 +
 +==7.2.45. Konta VoIP ('voipaccounts')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator rekordu|
 +|ownerid |identyfikator właściciela (klienta)|
 +|login |login|
 +|passwd |hasło|
 +|phone |numer telefonu|
 +|access |włączone/wyłączone (1/0)|
 +|creationdate |data utworzenia|
 +|moddate |date ostatniej zmiany|
 +|creatorid |identyfikator użytkownika|
 +|modid |identyfikator użytkownika|
 +
 +==7.2.46. Statystyki wykorzystania łącza ('stats')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|nodeid |numer komputera|
 +|dt |znacznik czasu|
 +|upload |ilość danych wysłanych, w bajtach|
 +|download |ilość danych odebranych, w bajtach|
 +
 +==7.2.47. Helpdesk - kolejki ('rtqueues')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa|
 +|email |adres konta pocztowego|
 +|description |opis dodatkowy|
 +
 +==7.2.48. Helpdesk - zgłoszenia ('rttickets')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|queueid |identyfikator kolejki|
 +|requestor |dane zgłaszającego-klienta (w tym e-mail)|
 +|customerid |identyfikator klienta|
 +|subject |temat zgłoszenia|
 +|state |status (0-nowy, 1-otwarty, 2-rozwiązany, 3-martwy)|
 +|cause |przyczyna zgłoszenia (0-nieznana, 1-klient, 2-firma)|
 +|owner |identyfikator właściciela-użytkownika|
 +|creatorid |identyfikator użytkownika dodającego zgłoszenie|
 +|createtime |data zgłoszenia|
 +
 +==7.2.49. Helpdesk - wiadomości ('rtmessages')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|ticketid |identyfikator zgłoszenia|
 +|userid |identyfikator użytkownika-nadawcy|
 +|customerid |identyfikator klienta-nadawcy|
 +|mailfrom |e-mail nadawcy|
 +|subject |temat wiadomości|
 +|messageid |pocztowy identyfikator wiadomości|
 +|inreplyto |identyfikator poprzedniej wiadomości|
 +|replyto |nagłówek wiadomości|
 +|headers |wszystkie nagłówki pocztowe wiadomości|
 +|body |treść wiadomości|
 +|createtime |data utworzenia/wysłania/odebrania|
 +
 +==7.2.50. Helpdesk - załączniki ('rtattachments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|messageid |identyfikator wiadomości|
 +|filename |nazwa pliku|
 +|contenttype |typ pliku|
 +
 +==7.2.51. Helpdesk - notatki ('rtnotes')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|ticketid |identyfikator zgłoszenia|
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +|body |treść notatki|
 +|createtime |data utworzenia|
 +
 +==7.2.52. Helpdesk - uprawnienia ('rtrights')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|queueid |identyfikator kolejki|
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +|rights |(1-odczyt, 2-zapis, 3-powiadomienia)|
 +
 +==7.2.53. Konfiguracja LMS-UI ('uiconfig')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|section |nazwa sekcji|
 +|var |nazwa opcji konfiguracyjnej|
 +|value |wartość|
 +|description |opis/komentarz|
 +|disabled |wyłączenie opcji (0-wł., 1-wył.)|
 +
 +==7.2.54. Terminarz - zdarzenia ('events')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|title |tytuł|
 +|description |opis|
 +|note |notatka|
 +|date |data zdarzenia|
 +|begintime |początek zdarzenia|
 +|endtime |koniec zdarzenia|
 +|userid |identyfikator użytkownika tworzącego wpis w terminarzu|
 +|customerid |identyfikator klienta|
 +|private |prywatny/publiczny|
 +|closed |status zamknięcia|
 +|moduserid |id użytkownika, który ostatnio zmodyfikował zdarzenie|
 +|moddate |data ostatniej modyfikacji zdarzenia|
 +
 +==7.2.55. Terminarz - powiązania ('eventassignments')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|eventid |identyfikator zdarzenia|
 +|userid |identyfikator użytkownika|
 +
 +==7.2.56. Hosty ('hosts')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa hosta|
 +|description |opis|
 +|lastreload |data ostatniego przeładowania|
 +|reload |żądanie przeładowania|
 +
 +==7.2.57. Konfiguracja demona - instancje ('daemoninstances')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa instancji|
 +|hostid |identyfikator hosta|
 +|module |nazwa i ścieżka do modułu|
 +|crontab |czas wykonania|
 +|priority |priorytet przeładowania|
 +|description |opis|
 +|disabled |status (włączona/wyłączona)|
 +
 +==7.2.58. Konfiguracja demona - opcje ('daemonconfig')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|instanceid |identyfikator instancji|
 +|var |nazwa opcji|
 +|value |wartość opcji|
 +|description |opis|
 +|disabled |status (włączona/wyłączona)|
 +
 +==7.2.59. Sesje ('sessions')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator sesji|
 +|ctime |czas utworzenia|
 +|mtime |czas modyfikacji|
 +|atime |czas ost. dostępu|
 +|vdata |dane weryfikujące|
 +|content |dane|
 +
 +==7.2.60. Województwa ('states')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa województwa|
 +|description |informacje dodatkowe|
 +
 +==7.2.61. Kody pocztowe ('zipcodes')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|zip |kod pocztowy|
 +|stateid |identyfikator województwa|
 +
 +==7.2.62. Kraje ('countries')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|name |nazwa kraju|
 +
 +==7.2.63. Firmy/Oddziały ('divisions')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|shortname |nazwa skrócona firmy|
 +|name |pełna nazwa firmy|
 +|address |adres|
 +|zip |kod pocztowy|
 +|city |miasto|
 +|countryid |identyfikator kraju|
 +|ten |numer identyfikacji podatkowej NIP|
 +|regon |numer REGON|
 +|account |konto bankowe lub prefiks konta płatności masowych|
 +|description |informacje dodatkowe|
 +|status |status blokady (1/0)|
 +|inv_header |nagłówek faktury|
 +|inv_footer |stopka faktury|
 +|inv_author |wystawca faktury|
 +|inv_cplace |miejsce wystawienia faktury|
 +|inv_paytime |termin płatności faktury|
 +|inv_paytype |sposób płatności faktury (zobacz tabela documents)|
 +
 +==7.2.64. Wiadomości - lista ('messages')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|subject |temat wiadomości|
 +|body |treść wiadomości|
 +|cdate |data utworzenia|
 +|type |typ (1-email, 2-sms)|
 +|userid |identyfikator nadawcy (użytkownika)|
 +|sender |nagłówek 'From' wiadomości e-mail|
 +
 +==7.2.65. Wiadomości - szczegóły ('messageitems')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|id |identyfikator|
 +|messageid |identyfikator wiadomości|
 +|customerid |identyfikator odbiorcy (klienta)|
 +|destination |numer tel./adres e-mail odbiorcy|
 +|lastdate |data ostatniego przetwarzania (wysłania lub błędu)|
 +|status |status wysyłki (zobacz lib/definitions.php)|
 +|error |komunikat błędu|
 +
 +==7.2.66. Informacje o bazie danych ('dbinfo')==
 +^Nazwa  ^ Opis ^
 +|keytype |typ|
 +|keyvalue |wartość|
struktura_bazy_danych.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/15 00:00 (edycja zewnętrzna)