Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


tc

6.2.10. Tc (HTB)

6.2.10.1. Opis

Moduł generujący skrypt zawierający polecenia iptables i tc służące do ograniczania przepływności i limitowania połączeń klientom. Regułki dla komputerów można dowolnie zdefiniować i wykorzystać nie tylko do „traffic control”. Zasada działania skryptu przedstawia się następująco: Najpierw z bazy pobierane są dane dla wszystkich klientów. Obliczane są sumy ograniczeń (uprate, downrate, upceil, downceil, limity połączeń) dla każdego klienta Następnie wykonywana jest pętla ze sprawdzeniem przynależności do grupy klientów i sieci (jeśli określono). Jeśli wartości ograniczeń są różne od zera następuje zapis reguł do pliku z podmianą zmiennych. W regułkach można stosować następujące zmienne: %name - nazwa hosta, %i - adres IP, %m - MAC, %if - interfejs, %uprate, %downrate, %upceil, %downceil, %plimit, %climit, %o1, %o2, %o3, %o4 - kolejne oktety adresu IP, %h1, %h2, %h3, %h4 - kolejne oktety adresu IP w zapisie szesnastkowym oraz %x - licznik o wartości początkowej 100 zwiększany o jeden dla każdego komputera (lub klienta, w zależności od ustawienia opcji one_class_per_host).

Domyślna polityka tworzenia klas htb zakłada utworzenie jednej klasy dla wszystkich komputerów klienta. Może to być zmienione za pomocą opcji 'one_class_per_host'.

Konfiguracja domyślna zakłada, że twój system jest przystosowany do zastosowania htb oraz iptables z modułami limit, connlimit, mark i ipp2p.

6.2.10.2. Konfiguracja

Masz do dyspozycji standardowe parametry takie jak customergroups, file, command, networks i dodatkowo opcje definiujące treść regułek tc i firewalla. Domyślna konfiguracja przeznaczona jest dla łącz 512/128 kbit i 100mbit.

 • file

Lokalizacja pliku tymczasowego. Domyślnie: /etc/rc.d/rc.htb.

 Przykład: file = /tmp/rc.htb
 • command

Polecenie powłoki wykonywane po utworzeniu pliku. Domyślnie: „sh /etc/rc.d/rc.htb start”.

 Przykład: command = "chmod 700 /tmp/rc.htb; /tmp/rc.htb start"
 • begin

Nagłówek skryptu. Domyślnie:

  "#!/bin/sh
  IPT=/usr/sbin/iptables
  TC=/sbin/tc
  LAN=eth0
  WAN=eth1
  BURST="burst 30k"

  stop ()
  {
  $IPT -t mangle -D FORWARD -i $WAN -j LIMITS >/dev/null 2>&1
  $IPT -t mangle -D FORWARD -o $WAN -j LIMITS >/dev/null 2>&1
  $IPT -t mangle -F LIMITS >/dev/null 2>&1
  $IPT -t mangle -X LIMITS >/dev/null 2>&1
  $IPT -t mangle -F OUTPUT
  $IPT -t filter -F FORWARD
  $TC qdisc del dev $LAN root 2> /dev/null
  $TC qdisc del dev $WAN root 2> /dev/null
  }

  start ()
  {
  stop
  $IPT -t mangle -N LIMITS
  $IPT -t mangle -I FORWARD -i $WAN -j LIMITS
  $IPT -t mangle -I FORWARD -o $WAN -j LIMITS
  # incomming traffic
  $IPT -t mangle -A OUTPUT -j MARK --set-mark 1
  $TC qdisc add dev $LAN root handle 1:0 htb default 3 r2q 1
  $TC class add dev $LAN parent 1:0 classid 1:1 htb rate 99000kbit ceil 99000kbit quantum 1500
  $TC class add dev $LAN parent 1:1 classid 1:2 htb rate  500kbit ceil  500kbit
  $TC class add dev $LAN parent 1:1 classid 1:3 htb rate 98500kbit ceil 98500kbit prio 9 quantum 1500
  $TC qdisc add dev $LAN parent 1:3 esfq perturb 10 hash dst
  # priorities for ICMP, TOS 0x10 and ports 22 and 53
  $TC class add dev $LAN parent 1:2 classid 1:20 htb rate 50kbit ceil 500kbit $BURST prio 1 quantum 1500
  $TC qdisc add dev $LAN parent 1:20 esfq perturb 10 hash dst
  $TC filter add dev $LAN parent 1:0 protocol ip prio 2 u32 match ip sport 22 0xffff flowid 1:20
  $TC filter add dev $LAN parent 1:0 protocol ip prio 2 u32 match ip sport 53 0xffff flowid 1:20
  $TC filter add dev $LAN parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip tos 0x10 0xff flowid 1:20
  $TC filter add dev $LAN parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:20
  # serwer -> LAN
  $TC filter add dev $LAN parent 1:0 protocol ip prio 4 handle 1 fw flowid 1:3

  # outgoing traffic
  $TC qdisc add dev $WAN root handle 2:0 htb default 11 r2q 1
  $TC class add dev $WAN parent 2:0 classid 2:1 htb rate 120kbit ceil 120kbit
  # priorities for ACK, ICMP, TOS 0x10, ports 22 and 53
  $TC class add dev $WAN parent 2:1 classid 2:10 htb rate 60kbit ceil 120kbit prio 1 quantum 1500
  $TC qdisc add dev $WAN parent 2:10 esfq perturb 10 hash dst
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 1 u32 match ip protocol 6 0xff \
  match u8 0x05 0x0f at 0 match u16 0x0000 0xffc0 at 1 match u8 0x10 0xff at 33 flowid 2:10
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dport 22 0xffff flowid 2:10
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dport 53 0xffff flowid 2:10
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 1 u32 match ip tos 0x10 0xff flowid 2:10
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 1 u32 match ip protocol 1 0xff flowid 2:10
  # serwer -> Internet
  $TC class add dev $WAN parent 2:1 classid 2:11 htb rate 30kbit ceil 120kbit prio 2 quantum 1500
  $TC qdisc add dev $WAN parent 2:11 esfq perturb 10 hash dst
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 3 handle 1 fw flowid 2:11
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 9 u32 match ip dst 0/0 flowid 2:11
 Przykład: begin = "#!/bin/bash\n$TC=/usr/local/sbin/tc\n"
 • end

Stopka skryptu. Domyślnie:

  }

  case "$1" in
    'start')
  	start
    ;;
    'stop')
  	stop
    ;;
    'status')
  	echo "WAN Interface"
  	echo "============="
  	$TC class show dev $WAN | grep root
  	$TC class show dev $WAN | grep -v root | sort | nl
  	echo "LAN Interface"
  	echo "============="
  	$TC class show dev $LAN | grep root
  	$TC class show dev $LAN | grep -v root | sort | nl
    ;;
    *)
  	echo -e "\nUsage: rc.htb start|stop|status"
    ;;
  esac
 Przykład: end = ""
 • one_class_per_host

Określa politykę tworzenia klas htb. W ustawieniu domyślnym wszystkie komputery klienta zostaną wrzucone do jednej klasy. Ustawienie tej opcji na 'true' spowoduje, że reguły określone w host_htb_up i host_htb_down zostaną wygenerowane dla wszystkich komputerów klienta (z inną wartością '%x'). Reguły z host_mark_down, host_mark_up, host_plimit i host_climit generowane są dla każdego komputera niezależnie od ustawień tej zmiennej. Domyślnie: false

 Przykład: one_class_per_host = 1
 • limit_per_host

Określa politykę tworzenia limitów połączeń/pakietów dla komputerów. W ustawieniu domyślnym limit połączeń/pakietów jest dzielony przez ilość komputerów klienta. Włączenie tej opcji spowoduje, że reguły określone w host_climit i host_plimit zostaną wygenerowane dla wszystkich komputerów klienta z wartością $climit i %plimit zdefiniowaną w taryfie (nie podzieloną przez ilość komputerów). Domyślnie: false

 Przykład: limit_per_host = 1
 • host_mark_up

Reguła markująca dla każdego komputera. Domyślnie:

  # %n
  $IPT -t mangle -A LIMITS -s %i -j MARK --set-mark %x
 Przykład: host_mark_up = ""
 • host_mark_down

Reguła markująca dla każdego komputera. Domyślnie:

 $IPT -t mangle -A LIMITS -d %i -j MARK --set-mark %x
 Przykład: host_mark_down = ""
 • host_htb_down

Zestaw reguł dla każdego komputera, wykonywanych gdy uprate i downrate są różne od zera. Domyślnie:

  $TC class add dev $LAN parent 1:2 classid 1:%x htb rate %downratekbit ceil %downceilkbit $BURST prio 2 quantum 1500
  $TC qdisc add dev $LAN parent 1:%x esfq perturb 10 hash dst
  $TC filter add dev $LAN parent 1:0 protocol ip prio 5 handle %x fw flowid 1:%x
 Przykład: host_htb_down = ""
 • host_htb_up

Zestaw reguł dla każdego komputera, wykonywanych gdy uprate i downrate są różne od zera. Domyślnie:

  $TC class add dev $WAN parent 2:1 classid 2:%x htb rate %upratekbit ceil %upceilkbit $BURST prio 2 quantum 1500
  $TC qdisc add dev $WAN parent 2:%x esfq perturb 10 hash dst
  $TC filter add dev $WAN parent 2:0 protocol ip prio 5 handle %x fw flowid 2:%x
 Przykład: host_htb_up = ""
 • host_climit

Regułka z ograniczeniem ilości równoczesnych połączeń tcp. Wykonywana gdy climit w bazie jest różny od zera. Domyślnie:

 $IPT -t filter -I FORWARD -p tcp -s %i -m connlimit --connlimit-above %climit -m ipp2p --ipp2p -j REJECT
 Przykład: host_climit = "$IPT -t filter -I FORWARD -p tcp -s %i -m connlimit --connlimit-above -j REJECT"
 • host_plimit

Regułka z ograniczeniem ilości pakietów w jednostce czasu (tutaj sekunda). Wykonywana gdy plimit w bazie jest różny od zera. Domyślnie:

  $IPT -t filter -I FORWARD -p tcp -d %i -m limit --limit %plimit/s -m ipp2p --ipp2p -j ACCEPT
  $IPT -t filter -I FORWARD -p tcp -s %i -m limit --limit %plimit/s -m ipp2p --ipp2p -j ACCEPT
 Przykład: host_plimit = ""
 • networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

 Przykład: networks = "lan1 lan2"
 • customergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie grupy).

 Przykład: customergroups = "grupa1 grupa2"
tc.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/15 00:00 (edycja zewnętrzna)